Over Atelier GisTH

VISIE EN WERKWIJZE

GisTH wil als vormgevend bureau meerwaarde bieden voor gebruikers, opdrachtgevers en de openbare ruimte.  Ontwerpen komen altijd tot stand na een zorgvuldige en onbevooroordeelde weging en analyse van alle randvoorwaarden, invloeden en wensen. GisTH werkt niet met een vooringenomen eindbeeld, stijl of handschrift, het ontwerp wordt voor een groot deel gevormd door externe invloeden. Teneinde dit te bereiken is een hoge mate van interactie met de gebruikers en opdrachtgever en kennis van de context noodzakelijk.

Deze werkwijze resulteert altijd in een ontwerp met een duidelijke eigen identiteit, specifiek toegespitst op de opgave. Hierdoor zijn de gebouwen altijd geschikt en passend binnen de context en de wensen van opdrachtgevers. Het samengaan van schoonheid, functie en constructie zijn uitgangspunten binnen deze werkwijze.

GisTH streeft naar een laagdrempelige en natuurlijke manier van samenwerking binnen een platte en gelijkwaardige projectorganisatiestructuur. De architect is voor alle projecten het centrale aanspreekpunt binnen het ontwerpproces, GisTH onderhoudt het contact met de opdrachtgever, gebruikers en de andere technische adviseurs die binnen het project betrokken zijn. GisTH werkt voor grotere opdrachten integraal samen met ervaren ingenieurs en adviseurs van een extern bureau, op deze manier kan de capaciteit van het projectteam naar wens vergroot worden en wordt de continuïteit voor de opdrachtgever gewaarborgd.

KERNWAARDEN

Passend in de context

De plek en de omgeving bepalen in hoge mate de mogelijke uitwerkingen van een ontwerp. In het eerste stadium van het ontwerpproces wordt de omgeving van het ontwerp geanalyseerd en in beeld gebracht, of dit nu een stedenbouwkundig kavel is waarop een nieuw gebouw moet komen, of een achtertuin waarin een woninguitbreiding moet plaatsvinden. Invloeden vanuit de omgeving worden gebruikt als input voor het nieuwe ontwerp.

Functioneel en praktisch

De uitstraling van een ontwerp moet hand in hand gaan met de technische uitwerking hiervan. Architectuur en techniek dienen elkaar te versterken, verenigd in een evenwichtig ontwerp.

Functionaliteit en praktische bruikbaarheid zijn minimumvereisten voor een ontwerp. Een ontwerp dat alleen ‘mooi’ is in esthetische zin, maar tegelijkertijd niet bruikbaar is voor de gewenste functie, is een slecht ontwerp.

Duurzaam

Een gebouw moet duurzaam zijn. Dit wil zeggen dat keuzes in het ontwerpproces bewust en weloverwogen gemaakt moeten worden, met het oog op de toekomst en de toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat verder dan ‘zonnepanelen op het dak’ of het inkopen van groene stroom. Het gaat over de levensduur van een gebouw door gedegen detaillering, flexibiliteit binnen een ontwerp, toepassing van materialen en de wijze waarop functies georiënteerd zijn zodat de energie vraag in het ontwerp al beperkt blijft.

PROCES

Hoe verloopt een ontwerpproces?

Een ontwerpproces verloopt van grof naar fijn en heeft vrijwel altijd een gefaseerde opbouw. Door het werken in verschillende fases kan de opdrachtgever per fase opdracht verlenen (en dus niet alles in één keer) en kan het ontwerpproces opgedeeld worden in verschillende mijlpalen. GisTH hanteert voor de meeste projecten de fasering zoals omschreven in de DNR 2011, uiteraard is ieder ontwerp uniek en wordt er voor de start van een ontwerpproces een passende fasering vastgesteld.

Een ontwerpproces bij GisTH kent vaak de volgende fases:

Structuurontwerp.

De SO-fase, ook wel Schetsontwerp genoemd,  is de eerste fase waarin ontwerpschetsen gemaakt worden op basis van de gegevens die verzameld zijn in de kickoff van het project. Er wordt een analyse gemaakt van deze gegevens (incl. wet- en regelgeving, welstandscriteria, etc.) en van de omgeving van het ontwerp. In de SO-fase ontstaat de hoofdvorm van een gebouw, de eerste ideeën over de indeling en de te gebruiken kleuren en materialen, vaak aan de hand van een variantenstudie. De schetsen en mogelijke varianten worden besproken met de opdrachtgever totdat er een goede basis ligt voor een ontwerp.

Voorlopig ontwerp.

In de VO-fase wordt de basis van het ontwerp verder uitgewerkt. De indeling van het ontwerp (interieur) en de buitenkant (exterieur) en de te gebruiken kleuren en materialen worden vastgesteld. Afhankelijk van het project word het ontwerp gepresenteerd in 3D, dat kan een maquette zijn of digitaal. Veelal word in deze fase ook contact gezocht met externe expertises zoals de constructeur, installatieadviseur of bouwteampartner / aannemer (indien van toepassing) om in vroeg stadium het ontwerp te toetsen op haalbaarheid.

Definitief ontwerp.

De fase Definitief ontwerp is de fase waarin de nadruk verschuift van het ontwerpen van het gebouw naar de technische uitwerking hiervan. Uiteraard gaan deze begrippen hand in hand gedurende het gehele ontwerpproces. In de DO-fase worden de keuzes uit de voorgaande fase vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie-  en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens op de juiste manier worden ingediend bij de gemeente. GisTH coördineert al deze werkzaamheden namens de opdrachtgever.

Bouwvoorbereiding.

In de BV-fase wordt het ontwerp bouwkundig uitgewerkt. Voor sommige werken volstaat een gedegen uitwerking op tekening, voor complexere werken word de set aangevuld met een technische omschrijving of een bestekboek waarin de specificaties en eisen van de op tekening weergegeven onderdelen omschreven zijn. Deze set met gegevens vormt de basis waarop één of meer aannemers een prijs kunnen maken voor de realisatie van het ontwerp. Vaak wordt er in deze fase ook nog overlegd met de geselecteerde aannemer over de exacte detaillering en wijze van bouwen, de uitvoeringsplanning, exacte materiaalkeuze, etc. Wanneer de ‘werktekeningen’ gereed zijn zit de bouwvoorbereiding erop en kan de realisatie van het project beginnen!

(Esthetische) bouwbegeleiding

De esthetische directievoering is de laatste fase waarbij GisTH betrokken is. In deze fase wordt de opdrachtgever geadviseerd bij de uitvoering van het werk, worden tekeningen van derden (fabrikanten, de aannemer, hovenier, etc.) esthetisch gecontroleerd en kan GisTH namens de opdrachtgever aanwezig zijn bij werk- en bouwvergaderingen. GisTH fungeert in deze fase als schakel tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. Deze fase is afgelopen wanneer het ontwerp naar tevredenheid is opgeleverd aan de opdrachtgever!

Links en Downloads